Solární kolektory

Solární kolektory lze rozdělit podle řady hledisek (viz obrázek). Základní konstrukční kombinace, se kterými je možné se v praxi setkat, jsou:

  • vzduchový kolektor kolektor, v němž je teplo odnímáno absorbéru vzduchem, proudícím zpravidla vně absorbéru. Je určen pro předehřev větracího nebo sušicího vzduchu (otevřený systém) nebo pro ohřev cirkulačního vzduchu (uzavřený systém, např. hypokaustické vytápění);
  • kapalinový kolektor kolektor, v němž je teplo odnímáno absorbéru kapalinou (voda, nemrznoucí směs), proudící uvnitř absorbéru. Je určen pro kapalinové solární soustavy s přípravou teplé vody, vytápění, případně technologický ohřev;

Solární kapalinové kolektory je možné dále rozdělit na:

  • plochý nekrytý kolektor – zpravidla plastová rohož bez zasklení používaná pro sezónní ohřev bazénové vody o nízké teplotní úrovni;
  • plochý neselektivní kolektor – zasklený deskový kolektor s kovovým absorbérem se spektrálně neselektivním povlakem (např. černým pohltivým nátěrem). Je používán pro sezónní předehřev vody při nízké teplotní úrovni;
  • plochý selektivní kolektor – zasklený deskový kolektor s kovovým absorbérem se spektrálně selektivním povlakem. Je používán pro celoroční ohřev vody a vytápění s provozními teplotami do 60 °C;
  • plochý vakuový kolektor – zasklený deskový kolektor s kovovým absorbérem se spektrálně selektivním povlakem a tlakem uvnitř kolektoru nižším než atmosférický tlak v okolí kolektoru (absolutní tlak cca 1 až 10 kPa). Je používán pro celoroční ohřev vody a vytápění, případně průmyslové aplikace s provozními teplotami do 90 °C;
  • trubkový vakuový kolektor s jednostěnnou trubkou – kolektor s plochým selektivním absorbérem umístěným ve vakuované (absolutní tlak < 10-3 Pa) krycí skleněné trubce. Je používán pro kombinované soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění a průmyslové vysokoteplotní aplikace (provozní teploty nad 90 °C;
  • trubkový vakuový kolektor s dvojstěnnou trubkou (Sydney) – kolektor se dvěma skleněnými trubkami (obdoba termosky) s vakuovaným meziprostorem (absolutní tlak < 10-3 Pa). Na vnitřní skleněné trubce je napařen selektivní absorpční (trubka ve funkci absorbéru), vnější skleněná trubka má funkci krycího zasklení. Je používán pro kombinované soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění či průmyslové vysokoteplotní aplikace (provozní teploty nad 90 °C). Vzhledem k válcovému tvaru absorbéru je možné jej vybavit reflektorem (koncentrační kolektor);
  • soustřeďující (koncentrační) kolektor – obecně kolektor, ve kterém jsou použity zrcadla (reflektory), čočky (refraktory) nebo další optické prvky k usměrnění a soustředění slunečního záření, procházejícího aperturou kolektoru, na absorbér. Ploché kolektory vybavené vnějším zrcadlem nebo kolektory s vakuovanými trubkami s reflektorem vně trubic jsou rovněž považovány za soustřeďující kolektory;
Nejčastějšími typy kolektorů, se kterými je možné se na trhu v ČR setkat jsou bazénové nekryté absorbéry (40 až 50 tis. m2 v  roce 2008), ploché atmosférické selektivní kolektory (26,5 tis. m2 v roce 2008) a trubkové vakuové kolektory, často také nazývané nepřesně  trubicové (8,5 tis. m2 v roce 2008) (Bufka, MPO 2009). Koncentrační kolektory tvoří zatím na českém trhu zanedbatelný podíl.
 

Aktuality

15.12.2020

PF 2021

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky a mnoho zdraví v dalším roce.
5.5.2020

Konference AZE

Program konference Alternativní zdroje energie 2020 Kroměříž byl zrušen.

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy