Energetické zisky

U solárních soustav se vyhodnocuje několik základních parametrů:

využité solární tepelné zisky Qss,u [kWh nebo MJ]
jsou skutečně využité tepelné zisky solární soustavy pro krytí celkové potřeby tepla v dané aplikaci.

úspora energie instalací solární soustavy Qsav [kWh nebo MJ]
je skutečná úspora spotřeby energie nahrazovaného zdroje tepla instalací solární soustavy, je dána vztahem

úspora energie instalací solární soustavy

kde
h
nz       je         účinnost zdroje tepla nahrazovaného solární soustavou.

měrné využité solární tepelné zisky qss,u [kWh/m2 nebo MJ/m2]
jsou skutečně využité tepelné zisky solární soustavy pro krytí potřeby tepla v dané aplikaci vztažené k ploše apertury Ak instalovaných solárních kolektorů. Měrné zisky jsou v podstatě ekonomickým parametrem instalace, vyjadřují přínos solární soustavy na m2 kolektoru.

měrné využité solární tepelné zisky

solární pokrytí f  [-]
je procentní pokrytí potřeby tepla v dané aplikaci využitými tepelnými zisky solární soustavy v daném období. Stanoví ze vztahu

solární pokrytí

kde
Q
p,c      je         celková potřeba tepla v dané aplikaci, v kWh nebo MJ;
Q
d                   energie dodaná dodatkovým zdrojem tepla, v kWh nebo MJ;

Energetické zisky solárních soustav jsou dané nejen kvalitou solárních kolektorů a typem aplikace, ale především celkovým návrhem plochy kolektorů vůči potřebě tepla. Obecně platí, že čím více je plocha solárních kolektorů předimenzována, tím vyšší solární pokrytí potřeby tepla se dosáhne, tím menší jsou měrné zisky solární soustavy a tím horší ekonomické parametry soustava vykazuje.

  maloplošné do 20 m2 velkoplošné nad 50 m2
předehřev vody: 450 až 550 kWh/(m2.rok) 500 až 650 kWh/(m2.rok)
příprava teplé vody: 300 až 450 kWh/(m2.rok) 400 až 500 kWh/(m2.rok)
příprava TV a vytápění: 200 až 350 kWh/(m2.rok) 350 až 450 kWh/(m2.rok)
 

Aktuality

14.8.2023

Desatero pro výběr fototermického systému

ČSSE jako součást Komory OZE spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu představila nové…
31.3.2023

Konference Vytápění Třeboň 2023

Prestižní setkání topenářů se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni ve dnech…

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy