Solární kolektory

Solární kolektory lze rozdělit podle řady hledisek (viz obrázek). Základní konstrukční kombinace, se kterými je možné se v praxi setkat, jsou:

  • vzduchový kolektor kolektor, v němž je teplo odnímáno absorbéru vzduchem, proudícím zpravidla vně absorbéru. Je určen pro předehřev větracího nebo sušicího vzduchu (otevřený systém) nebo pro ohřev cirkulačního vzduchu (uzavřený systém, např. hypokaustické vytápění);
  • kapalinový kolektor kolektor, v němž je teplo odnímáno absorbéru kapalinou (voda, nemrznoucí směs), proudící uvnitř absorbéru. Je určen pro kapalinové solární soustavy s přípravou teplé vody, vytápění, případně technologický ohřev;

Solární kapalinové kolektory je možné dále rozdělit na:

  • plochý nekrytý kolektor – zpravidla plastová rohož bez zasklení používaná pro sezónní ohřev bazénové vody o nízké teplotní úrovni;
  • plochý neselektivní kolektor – zasklený deskový kolektor s kovovým absorbérem se spektrálně neselektivním povlakem (např. černým pohltivým nátěrem). Je používán pro sezónní předehřev vody při nízké teplotní úrovni;
  • plochý selektivní kolektor – zasklený deskový kolektor s kovovým absorbérem se spektrálně selektivním povlakem. Je používán pro celoroční ohřev vody a vytápění s provozními teplotami do 60 °C;
  • plochý vakuový kolektor – zasklený deskový kolektor s kovovým absorbérem se spektrálně selektivním povlakem a tlakem uvnitř kolektoru nižším než atmosférický tlak v okolí kolektoru (absolutní tlak cca 1 až 10 kPa). Je používán pro celoroční ohřev vody a vytápění, případně průmyslové aplikace s provozními teplotami do 90 °C;
  • trubkový vakuový kolektor s jednostěnnou trubkou – kolektor s plochým selektivním absorbérem umístěným ve vakuované (absolutní tlak < 10-3 Pa) krycí skleněné trubce. Je používán pro kombinované soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění a průmyslové vysokoteplotní aplikace (provozní teploty nad 90 °C;
  • trubkový vakuový kolektor s dvojstěnnou trubkou (Sydney) – kolektor se dvěma skleněnými trubkami (obdoba termosky) s vakuovaným meziprostorem (absolutní tlak < 10-3 Pa). Na vnitřní skleněné trubce je napařen selektivní absorpční (trubka ve funkci absorbéru), vnější skleněná trubka má funkci krycího zasklení. Je používán pro kombinované soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění či průmyslové vysokoteplotní aplikace (provozní teploty nad 90 °C). Vzhledem k válcovému tvaru absorbéru je možné jej vybavit reflektorem (koncentrační kolektor);
  • soustřeďující (koncentrační) kolektor – obecně kolektor, ve kterém jsou použity zrcadla (reflektory), čočky (refraktory) nebo další optické prvky k usměrnění a soustředění slunečního záření, procházejícího aperturou kolektoru, na absorbér. Ploché kolektory vybavené vnějším zrcadlem nebo kolektory s vakuovanými trubkami s reflektorem vně trubic jsou rovněž považovány za soustřeďující kolektory;
Nejčastějšími typy kolektorů, se kterými je možné se na trhu v ČR setkat jsou bazénové nekryté absorbéry (40 až 50 tis. m2 v  roce 2008), ploché atmosférické selektivní kolektory (26,5 tis. m2 v roce 2008) a trubkové vakuové kolektory, často také nazývané nepřesně  trubicové (8,5 tis. m2 v roce 2008) (Bufka, MPO 2009). Koncentrační kolektory tvoří zatím na českém trhu zanedbatelný podíl.
 

Aktuality

14.8.2023

Desatero pro výběr fototermického systému

ČSSE jako součást Komory OZE spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu představila nové…
31.3.2023

Konference Vytápění Třeboň 2023

Prestižní setkání topenářů se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni ve dnech…

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy